Kiribati

Welcome to Te Wa Ni Mwaane

Group photo at the launch of Te Wa Ni Mwaane - 29 July 2023.

Ti kan buokia kain Kiribati ke kain ara komuniti n katoki aroaro ma iango aika a kakarekea te kanganga ma te aki rau ao bwainikiranakia aomata i nanon mwengaia.

E kaineti riki ara ibuobuoki aio nakoia te roronrikirake ake a namakina te kanganga n aroia ni maiu i nanon aia utu ao i buakoia raoraoia aika tiaki kain Kiribati. A teimatoa n rotaki ara roronrikirake (ao kain te Betebeke) bwa uoua aia aonnaba ae a maiu i nanona ao n tabetai a aikoa ataia bwa e nga ae a bon mwengaraoi iai ngkai a bon teimatoa naba n ata kakawakin aia katei, taetaen abaia ao tabeia i nanon aia utu ao komuniti.

Te Wa Ni Mwaane is the name for the Kiribati Champions of Change group.  The goal of our group is to break the cycle of family harm by helping our I-Kiribati communities address the challenging mindsets and behaviours that enable violence.

Our solution targets the underlying problems that I-Kiribati youth encounter within societies that make them feel that they have to choose who they are or else get left behind. I-Kiribati (and Pacific) youth continue to struggle with ‘walking two worlds’ and yet they value culture, language and the roles they play in their families and community.

Te Wa Ni Mwaane was launched on Saturday 29 July 2023 at The Cause Collective.

Aio bukina iroura (Our Why)

Bwa kain Kiribati a na kona ni maiuakina te reitaki ae e kororaoi i marenaia i nanon aia komuniti ma mwengaia ao aia utu.  Ti na teimatoa n boutoka rikiraken Aotearoa n aron maiuakinan kateira ma rikiara, ao ara taetae bwa e na wakinako kabonganakina i nanon rooro ma rooro aika a na roko rinanon Boutokaan te Mweeraoi.

We want to see a more connected and informed I-Kiribati community living lives with strengthened wellbeing by investing in what matters to them, their families and I-Kiribati collective communities.

We also want to contribute to a thriving Aotearoa by nurturing our Boutokaan te Mweeraoi values, culture, language to survive in the generations to come.

Aio nanora (Our What)

E kaineti riki ara ibuobuoki aio nakoia te roronrikirake ake a namakina te kanganga n aroia ni maiu i nanon aia utu ao i buakoia raoraoia aika tiaki kain Kiribati. A teimatoa n rotaki ara roronrikirake (ao kain te Betebeke) bwa uoua aia aonnaba ae a maiu i nanona ao n tabetai a aikoa ataia bwa e nga ae a bon mwengaraoi iai ngkai a bon teimatoa naba n ata kakawakin aia katei, taetaen abaia ao tabeia i nanon aia utu ao komuniti.

Our youth must be empowered to lead the change of the future, today. They want to honour I-Kiribati wellbeing of the Boutokaan te Mweeraoi by supporting I-Kiribati men in their families and community. They understand the burden that men carry and the challenges for I-Kiribati people and nation in the Pacific, is not easy yet confronting.


Ti riai ni kakorakorai nanoia ara roronrikirake bwa bon ngaiia taan kaira te bitaki ibukin taai aika a na roko, ao ngkai. Ti na teimatoa n tararua raoi maiuraoin te I-Kiribati rinanon Boutokaan te Mweeraoi n ara boutoka nakoia mwaane i nanon aia utu ao n te komuniti. Ti rang ata te kanganga ma te uota ae a rinanona mwaanen Kiribati ma aban te Betebeke, bwa e rawawata ma ti kona ni kaitara.

They aim to strengthen I-Kiribati identity of youth, by supporting and addressing the wellbeing needs of I-Kiribati men. If the male heads of our families and community are well, then collective and individual wellbeing is within our grasp.

Community Insights / Stories

Nga Vaka o Kāiga Tapu helps to communicate the protective factors in Pacific cultures which can help nurture families through strong relationships.

Resources

Download some of our resources here.